Avgifter

Avgifter  2019

Medlemsavgift   400 kr        
     
Bryggplatsavgifter för arrenderad plats
Båtbredd  Deposition      Säsongsavgift arrenderad 
2,0 m          6 000 kr              1 000 kr 
2,5 m          7 500 kr              1 250 kr
3,0 m          9 000 kr              1 500 kr
3,5 m          10 500 kr           1 750 kr
4,0 m          12 000 kr           2 000 kr
4,5 m          13 500 kr           2 250 kr
Sjöbod       35 000 kr          1 500 kr

Bryggplatsavgifter för hyrd plats
Båtbredd  Säsongsavgift hyra 
2,0 m          3 700 kr 
2,5 m          4 100 kr
3,0 m          4 500 kr
3,5 m          4 900 kr
4,0 m          5 300 kr
4,5 m          5 700 kr
             
Övriga avgifter
Gästplatsavgift (bryggplats eller husbilsställplats inkl el & vatten)     200 kr    
Mastförvaring (vår+höst)/år                 200 kr    
Kranlyft per gång (se anm nedan)     300 kr    
Rampavgift säsong                                 300 kr
Rampavgift dag                                        100 kr
Rampavgift (båt med förtöjn plats)       0 kr    
Anmälningsavgift för sjöbod                2 000 kr    
Uteblivet vaktpass                                   1 000 kr    
Uteblivet arbetspass båtplats            1 200 kr    
Friköp arbetspass båtplats                  1 200 kr
Utebliven skötsel sjöbod                      1 500 kr    
Förseningsavgift                                          100 kr    
             
Uppställningsavgifter             
För båt < 6 m                                              400 kr    
För båt => 6 m                                            650 kr    
Båt på land under sommar (utan bryggplats) 1 000 kr    
Parkering vagga/vagn sommar          250 kr, vinter (vår + höst) 250 kr
Särskild avgift ska betalas för kärror och andra ej brukade föremål, från andra året 800 kr, från tredje året 1 600 kr, därefter årligen 3 200 kr.

Ordningsregler

Medlem förväntas visa gott sjömanskap och ömsesidig hänsyn i hamn och till sjöss..
Sopbehållare och miljöstation skall användas. Fisk, fiskrens och annat avfall får ej dumpas i hamnen eller dess närområde.
Högsta hastighet i hamnen är två knop och på tillfartsvägar 30 km/tim
Bad är endast tillåtet från inre piren mot badviken. Badning inom övriga delar av hamnområdet är förbjuden av säkerhetsskäl.
Cykel och mopedåkning ej tillåten på träbryggor. Föremål ex vis stenar får ej kastas från pirar och bryggor. Vistelse på pirar medför rasrisk.
Hamnområdet beträds på den enskildes risk och föreningens ansvar begränsas till omfattningen av tecknad försäkring.
Grillning förbjudet på träbryggor och båtar eller där glöd kan flyga på båtar eller annat antändbart.
Fiske med kastspö får ske från pirarna och ut i havet men inte i hamnbassäng eller hamninlopp.
Medlem som vid december månads ingång inte har erlagt medlemsavgift för året och där det inte finns övriga ekonomiska förehavande mellan medlemmen och föreningen anses på egen begäran ha lämnat föreningen.
Tilldelade platser skall hållas i god ordning och i enlighet med föreningens bestämmelser.
Platser får ej hyras ut eller utlånas i andra hand. Styrelsen har rätt att disponera de båtplatser som ej används.
Båtar, förtöjda mellan Y-bommar, skall tas upp eller flyttas till alternativa platser, anvisade av hamnchefen, i god tid före det att bommarna tas upp för vintersäsongen.
Båtar inom hamnområdet skall vara tillfredsställande försäkrade. Mindre båtar kan omfattas av hemförsäkringen.
Båtar i hamn skall vara sjömannamässigt förtöjda. Båtar på land skall vara uppställda på betryggande sätt med hänsyn till väder och vind. Se anvisningar från försäkringsbolagens tekniska kommitté och följ hamnchefens anvisningar.
Uppställning av båtar och förvaring av material, (t ex vaggor och vagnar) inom hamnområdet får ske efter anvisning av den styrelsen utsett som ansvarig. Föreningen äger rätt att flytta eller forsla bort båtar och material som ej ställts på anvisad plats på ägarens bekostnad.
Y-bommar och stolpar är gemensamma och skall användas med ömsesidig hänsyn till båtgrannen. Med hänsyn till korrosionsskador får inga ingrepp göras i bommarna. Lös påbyggnad på bommar och brygga får ske efter godkännande av hamnchefen, Föreningen äger rätt att återställa skador som medlem förorsakat på dennes bekostnad.
Förtöjningsmaterial, ledlinor, och annat material enligt ovan skall avlägsnas i samband med båtupptagning. Vinterförvaring får ej ske på brygga eller pir. Föreningen ansvarar ej för kvarglömt material.
Båt inom hamnområdet skall vara försedd med ägarens medlemsnummer väl synligt på båtens bog.
Hamnens skötsel och vidareutveckling bygger på medlemmars ideella insatser. Innehav av båtplats medför skyldighet till vakt- och arbetsinsats enligt styrelsens anvisningar.
Handverktyg, arbetsbelysning och batteriladdare får anslutas till befintliga eluttag. Kontrollera att jordfelsbrytarna fungerar och lämna inga anslutna verktyg utan tillsyn. Elvärme vintertid får anslutas först efter tillstånd av hamnchefen och mot avgift. Effekten begränsas av säkringens amperetal.

Styrelsen

Stadgar

Stadgar för Skallkrokens Båtsällskap
Föreningen bildades 1975 och har sin hemort i Haverdal.
Stadgarna reviderade den 14 februari 2010.

§ 1                       Ändamål
Föreningen är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtsport och båtliv. Föreningen skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Föreningen ska också arbeta för Skallkrokshamnens utveckling och underhåll för att därigenom bereda medlemmar en trygg båtplats till rimlig kostnad.

§ 2                       Medlemskap
2.1                       Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till föreningens ändamål.

2.2                       Rättigheter
Medlem får utnyttja föreningens anläggningar och utrustning samt delta i föreningens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i föreningens hamn- eller uppläggningsanläggning. 

2.3                       Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar föreningens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad vakt- och arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.4                       Villkor för båtplats och sjöbod
Villkor för båtplats och sjöbod finns i särskilda dokument benämnda Villkor för båtplats i Skallkrokens hamn och Villkor för arrende av sjöbod. Villkoren fastställs av föreningsmöte.

2.5                       Uppsägning av båtplats och sjöbod
Uppsägning av båtplats och sjöbod ska ske skriftligen till styrelsen.

2.6                       Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

2.7                       Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur föreningen om medlem
•  motverkar föreningens syften
•  skadar föreningens intressen
•  inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
•  eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit föreningen till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§ 3                       Beslutande instanser
Föreningens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4                       Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 1oktober - 30 september.

§ 5                       Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6                       Betalning
Avgifterna skall vara föreningen tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgiftkan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7                       Föreningsmöten
Förutom årsmöte kan extra föreningsmöte hållas under verksamhetsåret.

7.2                       Kallelse
Kallelse till årsmöte eller föreningsmöte skall vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen sker per post och/eller anslås på föreningens hemsida. Förslag på föredragningslista anslås på hemsidan och i klubblokalen.

7.3    Förslag till dagordningspunkt / motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast fyra veckor före mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4                          Årsmöte
Årsmöte hålls årligen mellan den 15 oktober och 15 december månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
•  Fastställande av röstlängd för mötet
•  Fråga om mötet är behörigen utlyst
•  Fastställande av dagordning
•  Val av ordförande och sekreterare för mötet
•  Val av protokolljusterare och rösträknare
•  Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
•  Revisorernas berättelse
•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•  Propositioner och motioner
•  Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
•  Val av styrelse
•  Val av revisorer
•  Val av valberedning
•  Övriga val  

7.5                       Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. När extra föreningsmöte begärts ska styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader. Utlysning av möte ska ske på hemsidan. Kallelse med förslag på föredragningslista anslås på hemsidan senast sju dagar före mötet.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.6                       Rösträtt, beslut och val
Varje medlem, som fyllt 18 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8                       Styrelse och förvaltning
8.1                       Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och tre övriga  ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.

8.2                       Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dockminst åtta gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:

•  Verkställa beslut fattade av föreningsmötet.
•  Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
•  Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
•  Representera föreningen.
•  Förvalta föreningens egendom och medel.
•  Besluta om firmatecknare.
•  Besluta om antagning av ny medlem.
•  Tilldela, fördela och vid behov omfördela båtplatser. Vid tilldelning av båtplatser ska styrelsen beakta den tilltänkta båtplatsinnehavarens möjligheter att aktivt bidra i föreningsarbetet.
•  På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

§ 9                       Revisorer
Föreningen skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10                     Valberedning
Valberedningen bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
•  Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
•  Motta nomineringar från föreningens medlemmar.
•  Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
•  Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

§ 11                     Hamn och uppläggningsanläggningar
För förhållandena vid föreningens hamn- och uppläggningsanläggningar finns särskilt av föreningen utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

§ 12                     Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13                     Föreningens upplösning
Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med föreningens kvarvarande tillgångar och handlingar.