Avgifter

Avgifter  2019

Medlemsavgift   400 kr        
     
Bryggplatsavgifter för arrenderad plats
Båtbredd  Deposition      Säsongsavgift arrenderad 
2,0 m          6 000 kr              1 000 kr 
2,5 m          7 500 kr              1 250 kr
3,0 m          9 000 kr              1 500 kr
3,5 m          10 500 kr           1 750 kr
4,0 m          12 000 kr           2 000 kr
4,5 m          13 500 kr           2 250 kr
Sjöbod       35 000 kr          1 500 kr

Bryggplatsavgifter för hyrd plats
Båtbredd  Säsongsavgift hyra 
2,0 m          3 700 kr 
2,5 m          4 100 kr
3,0 m          4 500 kr
3,5 m          4 900 kr
4,0 m          5 300 kr
4,5 m          5 700 kr
             
Övriga avgifter
Gästplatsavgift (bryggplats eller husbilsställplats inkl el & vatten)     200 kr    
Mastförvaring (vår+höst)/år                 200 kr    
Kranlyft per gång (se anm nedan)     300 kr    
Rampavgift säsong                                 300 kr
Rampavgift dag                                        100 kr
Rampavgift (båt med förtöjn plats)       0 kr    
Anmälningsavgift för sjöbod                2 000 kr    
Uteblivet vaktpass                                   1 000 kr    
Uteblivet arbetspass båtplats            1 200 kr    
Friköp arbetspass båtplats                  1 200 kr
Utebliven skötsel sjöbod                      1 500 kr    
Förseningsavgift                                          100 kr    
             
Uppställningsavgifter             
För båt < 6 m                                              400 kr    
För båt => 6 m                                            650 kr    
Båt på land under sommar (utan bryggplats) 1 000 kr    
Parkering vagga/vagn sommar          250 kr, vinter (vår + höst) 250 kr
Särskild avgift ska betalas för kärror och andra ej brukade föremål, från andra året 800 kr, från tredje året 1 600 kr, därefter årligen 3 200 kr.

Ordningsregler

 • Medlem förväntas visa gott sjömanskap och ömsesidig hänsyn i hamn och till sjöss.
 • Sopbehållare och miljöstation skall användas. Fisk, fiskrens och annat avfall får ej dumpas i hamnen eller dess närområde.
 • Högsta hastighet i hamnen är två knop och på tillfartsvägar 30 km/tim
 • Bad är endast tillåtet från inre piren mot badviken. Badning inom övriga delar av hamnområdet är förbjuden av säkerhetsskäl.
 • Cykel och mopedåkning ej tillåten på träbryggor. Föremål ex vis stenar får ej kastas från pirar och bryggor. Vistelse på pirar medför rasrisk.
 • Hamnområdet beträds på den enskildes risk och föreningens ansvar begränsas till omfattningen av tecknad försäkring.
 • Grillning förbjudet på träbryggor och båtar eller där glöd kan flyga på båtar eller annat antändbart.
 • Fiske med kastspö får ske från pirarna och ut i havet men inte i hamnbassäng eller hamninlopp.
 • Medlem som vid december månads ingång inte har erlagt medlemsavgift för året och där det inte finns övriga ekonomiska förehavande mellan medlemmen och föreningen anses på egen begäran ha lämnat föreningen.
 • Tilldelade platser skall hållas i god ordning och i enlighet med föreningens bestämmelser.
 • Platser får ej hyras ut eller utlånas i andra hand. Styrelsen har rätt att disponera de båtplatser som ej används.
 • Båtar, förtöjda mellan Y-bommar, skall tas upp eller flyttas till alternativa platser, anvisade av hamnchefen, i god tid före det att bommarna tas upp för vintersäsongen.
 • Båtar inom hamnområdet skall vara tillfredsställande försäkrade. Mindre båtar kan omfattas av hemförsäkringen.
 • Båtar i hamn skall vara sjömannamässigt förtöjda. Båtar på land skall vara uppställda på betryggande sätt med hänsyn till väder och vind. Se anvisningar från försäkringsbolagens tekniska kommitté och följ hamnchefens anvisningar.
 • Uppställning av båtar och förvaring av material, (t ex vaggor och vagnar) inom hamnområdet får ske efter anvisning av den styrelsen utsett som ansvarig. Föreningen äger rätt att flytta eller forsla bort båtar och material som ej ställts på anvisad plats på ägarens bekostnad.
 • Y-bommar och stolpar är gemensamma och skall användas med ömsesidig hänsyn till båtgrannen. Med hänsyn till korrosionsskador får inga ingrepp göras i bommarna. Lös påbyggnad på bommar och brygga får ske efter godkännande av hamnchefen, Föreningen äger rätt att återställa skador som medlem förorsakat på dennes bekostnad.
 • Förtöjningsmaterial, ledlinor, och annat material enligt ovan skall avlägsnas i samband med båtupptagning. Vinterförvaring får ej ske på brygga eller pir. Föreningen ansvarar ej för kvarglömt material.
 • Båt inom hamnområdet skall vara försedd med ägarens medlemsnummer väl synligt på båtens bog.
 • Hamnens skötsel och vidareutveckling bygger på medlemmars ideella insatser. Innehav av båtplats medför skyldighet till vakt- och arbetsinsats enligt styrelsens anvisningar.
 • Handverktyg, arbetsbelysning och batteriladdare får anslutas till befintliga eluttag. Kontrollera att jordfelsbrytarna fungerar och lämna inga anslutna verktyg utan tillsyn. Elvärme vintertid får anslutas först efter tillstånd av hamnchefen och mot avgift. Effekten begränsas av säkringens amperetal.


Styrelsen