Medlemskap och båtplatser

Ansökan/förfrågan om medlemskap och båtplatser (uppdaterad 2019)

Medlemskap ger dig möjlighet att delta i klubbens aktiviteter och använda hamnens
resurser. Medlemskap krävs för innehav av båtplats.
Utöver individuellt medlemskap kan man ansöka om familjemedlemskap utan extra avgift.
Då registreras familjens samtliga medlemmar (samma hushåll).
Sällskapet tillämpar två varianter av bryggplatsinnehav:
* Arrenderad plats (långsiktigt). Medför lägre säsongsavgift men krav på
insats/deposition (återbetalas då bryggplats sagts upp).
Arrenderad plats medför vakt- och arbetsplikt
* Hyrd plats (säsongsvis i mån av plats). Första säsongen kan Hyrd plats tilldelas även
om önskemålet är Arrenderad plats.

Välj om du önskar logga in och ansöka om 
Endast medlemskap (utan registrering av båt)
eller
Medlemskap med båt  (även trailer-/ramp-båt)
Följ instruktioner och fyll i relevant information. Personnummer är inte obligatoriskt,
men vi är tacksamma om du fyller i födelsedata.
Önskemål i övrigt kan anges under Övrig information.
För att ansökan skall behandlas krävs att Sällskapets Personuppgiftsbehandling godkänns!
För att följa (och ev uppdatera) din anmälan kan du logga in igen enligt ovan och se STATUS.
Anmälan tas bort efter färdigbehandling.
Efter att medlemskapet registrerats använder du samma inloggning (mailadress + valt lösenord) för Medlemsinloggning enligt nedan.

Om du inför formell ansökan önskar mer information kan du kontakta medlemsansvarig Björn Gustafsson via e-post: medlem[at]skallkroken[punkt]se

Välkommen som medlem!

Medlemsinloggning
Du som redan är medlem gör eventuella ändringar gällande kontaktuppgifter och lägger in information om din båt direkt i BAS. 
Länk till BAS: https://bas.batunionen.se
Inloggning i BAS kan ske på lite olika sätt:

  • Användarnamn samt lösenord                                                      
  • I BAS registrerad Mailadress som Användarnamn samt lösenord (sannolikt enklast?)
  • Logga in med Facebook

Har man glömt lösenordet kan man få nytt genom att Skicka mailadressen. Lösenordet kan/bör bytas (till ett som är lätt att komma ihåg).
 

Villkor för båtplatser

Skallkrokens Båtsällskap tillhandahåller medlemmar förtöjningsplats på följande villkor:

1.     Förtöjningsplatsen
Förtöjningsplatsens tilldelas av båtplatsansvarig och dess läge och beteckning framgår av märkning på bryggorna. Storleken avser i princip bryggplatsens bredd enligt föreningens tolkning. Det står föreningen fritt att omdisponera förtöjningsplatserna på det sätt som bäst gagnar samtliga platsinnehavare.

2.     Dispositionsrätt
Medlemmen äger rätt att under sommarsäsongen disponera anvisad förtöjningsplats för eget bruk. Överlåtelse av båtplats till annan person är ej tillåtet. Förtöjning under vintersäsong kan ske efter hänvändelse till hamnchefen och enligt dennes anvisningar. Om medlemmen för kortare eller längre tid avstår från att utnyttja platsen äger föreningen rätt att utan ersättning till medlemmen disponera denna som gästplats.

3.     Insatskapital
Föreningen tillhandahåller förtöjningsplats mot en kapitalinsats beroende på platsens storlek och beslutad av årsmötet. Årsmötet kan även besluta om extra kapitalinsats.
Insatsen skall återbetalas senast  efter 12 månader efter uppsägningen till det värde som föreningsstämman fastställt att gälla vid utbetalningstillfället, med avdrag för uppkomna kostnader.

4.     Årsavgifter
Medlemmen skall till föreningen betala avgifter i den omfattning, som årsmötet beslutar. Medlem, som inom den tid som styrelsen påkallar, anmäler att platsen ej kommer att utnyttjas under närmast följande säsong erhåller 50% av platsavgiften i retur vid säsongens slut.

5.     Ordningsföreskrifter
Medlemmen förbinder sig att följa de ordningsföreskrifter som föreningen uppställer samt att vid förtöjning, framfart och vistele inom hamnområdet visa gott sjömanskap.

6.     Försäkring
Medlemmen är skyldig att ha båt som är förtöjd eller framförs i hamnen försäkrad. Föreningens ansvar gentemot båtägaren är begränsat till omfattning av föreningens tecknade försäkringar.

7.     Arbetsplikt
Medlemmen förbinder sig att medverka i hamnens underhåll och drift i den omfattning som föreningen genom styrelsen påbjuder. Undantagsvis kan befrielse från dessa plikter medges, men därvid uttas en särskild avgift. En sådan avgift debiteras också vid utebliven inställelse.

8.     Vaktplikt
Medlemmen förbinder sig att fullgöra av styrelsen påbjuden vakttjänstgöring. Befrielse medges normalt ej för denna tjänstgöring. En avgift debiteras också vid utebliven inställelse. Vakten får inte vara minderårig, dvs. ska vara över 18 år.

9.     Informationsplikt
Medlemmen är skyldig att hålla föreningen fortlöpande underrättad om sina aktuella adresser och telefonnummer och skall även informera föreningen om byte av båt.

10.  Uppsägning
En medlem, som ej längre vill ha kvar sin båtplats, skall skriftligen meddela detta till styrelsen.
Båtplatsen är genom styrelsebeslut förverkad för medlem som trots erinran inte fullföljer  sina skyldigheter enligt punkterna 4 tom 9 ovan eller under två på varandra följande säsonger inte utnyttjat sin plats.
uppsagda eller förverkade platser disponeras av föreningen och återbetalas enligt de principer som anges under punkt 3 med avdrag för uppkomna kostnader. Övriga erlagda avgifter återbetalas ej.

11.  Förtur vid delat utnyttjande!
En båtplats bara kan arrenderas av en medlem.
I fall där det kan styrkas att två medlemmar under lång tid, tillsammans ägt en båt och där igenom delat en båtplats och den arrenderande medlemmen inte kan fortsätta med sitt arrende kan styrelsen ge den kvarvarande medlemmen förtur till att arrendera. Förutsättning är dock att insats inbetalas av den nya arrendatorn, däremot behöver ingen ny kö/anmälningsavgift erläggas. Regeln ska inte tillämpas som en allmän ”arvs” regel dvs. tidigare i föreningen ej aktiva arvingar ska inte ha någon förtur.

12.  Fördelning av platser
Lediga platser i hamnen ska i huvudsak fördelas enligt den ordning som de platssökande har ställt sig i kö. Emellertid är hamnens och föreningens existens beroende av medlemmars ideella arbete. Därför ska platssökande som har möjlighet och vilja att delta i arbete för hamnens och föreningens bevarande och fortlevnad ges förtur till lediga båtplatser.

13.  Godkännande
Medlem anses ha godkänt ovanstående villkor i och med platsen tas i anspråk.

Styrelsen